Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de beheerder: de eigenaar van de website www.grootheers.be;
  • de auteurs: schrijvers van de artikels
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De beheerder, geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

4.Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn artikels die hij via deze website ter schikking stelt

5.De beheerder is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd.

7.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

8.U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van beelden is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

9.U bent vrij op uw eigen website hyperlinks aan te brengen naar (onderdelen van) de website mits correcte vermelding van de bron