Pastoor Peter Roux

Pastoor Peter Roux

Peter Roux, die van Gelinden zou afkomstig zijn, volgde hem op in 1615 en onderscheidde zich door zijn ijver en naastenliefde. Onder zijn herderschap werd de parochie door besmettelijke ziekten geteisterd : het normaal aantal sterfgevallen van 3 à 4 per jaar, steeg merkelijk, 42 in 1617, 41 in 1630 en 16 in de maand augustus 1936. Kocht in 1617 een preekstoel en een biechtstoel. Ook werd door in 1628 gezorgd voor het afsluiten van het kerkhof. Met vier wagens liet hij in Luik blauwe Naamse stenen halen voor de omlijsting van de twee poorten.
Uit zijn tijd dateren de oudste parochieregisters, tenminste zij die nu nog bewaard zijn gebleven. Het oud pastoraal register draagt als opschrift : “Register der fabrijken van Sint Aldegunden parochis tot Hex vernieuwt door mij Pieter Roux in ‘t jaar sesthien hondert vijf en dertich”.
Het register der pastorijgoederen vangt aldus aan ; “Registrum pastoratus ecclesiae parochiales de Hex”. (In parochiaal register verwijst Nicolas Mélotte, die pastoor werd in Hex in 1704, naar het oud register dat door Petrus Roux vernieuwd werd volgens de gegevens van Arnold Exters en Jan Tinctoris).
In het oude parochieregister (I-1614-1633) worden door Petrus Roux doopakten opgetekend vanaf 14 April 1614, maar hij deed het volgens nota ‘s die hij had van Erasmus à Iacu, die hem dit register gaf op 11 December 1615. Vanaf 6 September 1615 werden de akten ondertekend ” a me Petro Roux rectori pastorales ecclesiae de Hex”.
Uit de rekeningen van de Kerkfabriek, vanaf 1618, kunnen wij opmaken dat toen reeds een processie van het H. Sacrament en van Sinte Barbara opgeluisterd werd met zang en muziek : “aen buytensangers” op processiedag worden 3 stuivers betaald, terwijl aan de speelman “met de violonen en bass” in de H. Sacrament- en Sint-Barbaraprocessie 2 gulden en 12 stuivers of 2 vaten rogge gegeven werden. Ook werd er bij gelegenheid van de processie met poeder geschoten want op de rekeningen van 1625 komt er een som van 33 en een halve stuiver voor “polver op Sint-Barbaradagh en Sacramentsdagh verschoten”.
Een eigenaardig feit valt hier aan te stippen : vanaf 1634 vindt men regelmatig uitgaven gedaan voor de aankoop van wijn “soo om te communiceren als om te celebreren”.
Op 1 augustus 1652, te 3 uur in de namiddag overleed Petrus Roux “hujus paroccaiae quondam S. Aldegundis per 37 annos pastor longe meritissimus”. Hij werd voor het hoofdaltaar begraven in het koor van de parochiekerk.
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *