Hoofdgeld Horpmael

Hoofdgeld te Horpmaal

De Directe Belastingen werden op 30 september 1762 ingesteld door Jan Theodoor van Beieren, volgens een stelsel van verschillende categorieën van belastingsplichtingen. De parochieherders moesten een lijst opstellen van de inwoners en aan de burgemeester overhandigen die vervolgens deze lijst aan het bestuur overmaakte.

Richtlijnen voor het opstellen van de lijsten :
“ de naemen, toenamen, qualiteyten en de conditien van ieder familiehoff, alsoock van hunne kinders met hunne qualiteyt, conditien ende werklieden van d’een en d’ander geslacht, lettende dat ist saeken ter verscheyde huysraeten in een het selve huys waeren, sulx sal bescheydenlijck moeten uitgedruckt worden “

Wat betreft de inwoners van kloosters en abdijen die niet onder een parochie resorteerden moesten de burgemeesters ervoor zorgen een lijst in handen te krijgen.
Vrijgesteld van belastingen waren; de Capucijnen, Minderbroeders, Arme Clarissen, Engelse Jezuïeten en de armen “ bedelende van deure tot deure “.
Ook de kinderen jonger dan 15 jaar waren vrijgesteld.

Lijst der inwooners van het dorp en parochie van Horpmael.
Landt van Luyk en Graefschap Loon


Den pastoor, hebbende een suster ende maeght hem dienende met een cleyn kindt van sijnen broeder.
Den E.Heer Ghijsens, capelaan hebbende een dienstmaeght.
Willem Coenen, custer, hebbende sijne moeder ende suster.
Willem Louwet, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, eenen knecht en de maeght en 4 kleyne kinders.
Willen Lambie, raemaeker en werkman en sijn huysvrouw en hennen neve.
Ghilis Stevens, werkman en sijn huysvrouw hebbende drij sonen.
Jacq Pacho, werkman en sijn huysvrouwe hebbende 3 cleyne kinders.
Leonard Coenen, pachter huerlinck en sijn huysvrouw hebbende sijn huys en eenen knecht.
De weduwe Richard Vandersmissen, pachtersse heurlinckster hebbende haer huys eenen soone en een dochter en haeren broeder.
Mathewis Boeden, raemaeker en werkman en sijn huysvrouw hebbende een dochter boven de 15 jaeren en vier kleyne kinders.
Mathijs Merode, pachter huerlinck hebbende sijn huys eenen soone een dochter getrouwd die twee kleyne kinders heeft, een maeght en twee knechten.
Collas Housson, pachter huerlinck en sijn huysvrouw hebbende sijn huys, een dochter boven de 15 jaeren een kleijn meijsken en eenen knecht.
Jan Mourmans, brouwer en werckman met sijn huysvrouw hebbende sijn moeder en 2 cleyne kinders en een perdt.
Gouwis Peters, bode van het dorp en werckman hebbende sijnen vader ende suster.
De vrouwe van Engelbert Lambie, arbeijtster hebbende 3 cleyne kinders.
Guiliaem du Vivier, schoenmaecker en werkman met sijn huysvrouw hebbende eenen soone en een dochter.
Nijs Nijs, clompemaeker en werckman met sijn huysvrouw hebbende een cleyn kindt en daer woonende den jonge van Jan Wouters.
Marie de Brouck, arbeytster hebbende een dochter weveresse die eenen cleynen jonge heeft en eenen knechte de smisse ophoudende hebbende een perdt.
Marie-Joseph Lemoin, arbeytster hebbende 2 cleyne kinders.
Ghiel Delvin, pachter, huerlinck met sijn huysvrouw heeft sijnen vader, vier knechten en een maeght en 7 cleyne kinders.
Eloeij Mourmans, met sijn huysvrouw werckman hebbende 7 kinders, 2 boven de 15 jaeren en hebbende 2 peerden.
Jan Driesen, werckman heeft eenen soone.
Jan Gimes, pachter, huerlinck met sijn huysvrouw, hebbende sijn huys , eenen soone een cleyn kindt en een dienstmaeght.
Mabilia Nijs, naeyersse of arbeytster.
Rega Nossen, werckman met sijn huysvrouw hebben 3 cleyne kinders.
Jan Lemmens, pachter, huerlinck met sijn huysvrouw hebbende een cleyn kindt en sijne suster als dienstmaeght.
Henrick Peters, den jongen werckman met sijn huysvrouwe hebbende 4 kleyne kinders.
Nijs Nijs, clompemaecker of werckman met sijn huysvrouwe hebbende 2 soonen.
Leonard Baldewijns, werkman met sijn huysvrouw hebbende een cleyn kindt.
Gouwi Baldewijns, werckman met sijn huysvrouw hebbende 2 clyjne kinders.
Guiliaem Bergams, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys eenen knecht en 2 cleyne kinders.
Jacques Halen, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebben 5 cleyne kinders.
Lambert Baldewijns, raemaeker en werckman met sijn huysvrouw hebben 3 cleyne kinders.
De weduwe Henrick Baldewijns, arbeytster heeft eenen soone en een dochter.
Francis Oreij, werckman met sijn huysvrouw hebben 6 cleyne kinders.
Jan Engels, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, eenen knecht en de dienstmaeght.
Willem Bosch, pachter, huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, eenen broeder en 2 cleyne kinders.
Ghilis Knapen, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, den soone van henne soone als knecht.
Martinus Stevens, werckman met sijn huysvrouw hebben henne moeder.
Dominicus van Russelt, werckman met sijn huysvrouw hebben 2 cleyne kinders.
Jeha(Jehannes) Bustin, schoenmaecker of werckman met sijn huysvrouw hebben een cleyne kindt en henne moeder.
Jan Stevens, wever ot werkman met sijn huysvrouw hebben 2 cleyne kinders en eenen knecht.
Marie-Catharien Moers, arbeijtster heeft 2 cleyne kinders.
Margariet Ghijsens, arbeijtster heeft 2 cleyne kinders.
Jeha Dumont, werckman met sijn huysvrouw hebben 6 kinders een van 16 jaeren de andere minder als 15 hebbende een perdt.
De weduwe Ghilis Petermans, arbeytster heeft eenen soone en een jonge als knecht hebbende 2 peerden.
Peter Bulinx, werckman met sijn huysvrouw.
Hubert Vrancken, wever en werckman met sijn huysvrouw hebbende sijn moeder en vier kinders, een meijsken boven de 15 jaeren.
Geust Poesmans, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, ses kinders drij boven de 15 jaeren en henne moeder.
Jan Nijs, werckman met sijn huysvrouw hebben 5 cleyne kinders.
De weduwe Jan Nijs, arbeytster.
Jan Coenen, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys eenen jonge als knecht.
Arnold Trimpeneers, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys 4 cleyne kinders en een dienstmaeght.
Jan Munster, wever en werckman met sijn huysvrouw heeft 5 cleyne kinders.
De weduwe Renier Timmermans, arbeijtster heeft eenen soone smit sijnde of werckman en twee dochters en 2 kinders van haeren soone wevenaer.
Andries Ghijsens, werckman met sijne dochter.
De weduwe Antoen Savenir, bedelaresse met haere kinders.
Gera Christijns, werckman met sijn huysvrouw hebbende 4 cleyne kinders.
Hendrick Mourmans, werckman met sijn huysvrouw hebbende 2 cleyne kinders.
Willem Trimpeners, pachter huerlinck met sijne suster hebbende hen huys, eenen kneght ende dienstmaeght
Marie Ghijsebergh, arbeytster.
Gisbert Kindermans, werckman en sijn huysvrouw hebben 2 cleyne kinders.
De weduwe Eloes Vandersmissen, arbeytster heeft een dochter.
Guido Dieu, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys een dochter, een dienstmaeght, twee knechten en twee soonen die getrouwt sijn.
Willem Coenen, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, 2 cleyne kinders en sijne vader
Jacobus Boumans, cleerdermaecker of werckman met sijn dienstmaeght.
Dirick Vanharen, werckman met sijn huysvrouw en Anna Lemmens arbytster.
De weduwe van Dominicus Pluymers, oudt ende arm en behoeftigh.
Joris Pluymers, werckman met sijn huysvrouw.
Paulus Pluymers, werckman met sijn huysvrouw hebben 2 cleyne kinders.
Simon Pluymers, werckman met sijn huysvrouw hebben eenen soone.
Paulus Kindermans, schrijnemaecker of werkman met sijn huysvrouw.
Christiaen Knapen, perdts of verckens snijder of werckman met sijn huysvrouw hebben 4 cleyne kinders
Jan Vandersmissen, werckman met sijn huysvrouw hebben 4 cleyne kinders.
Leonars Vandenborn, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebben sijn huys ende 2 cleyne kinders.
Hendrick Huysdens, cuyper of werckman met sijne huysvrouw hebben eenen soone getrouwt en drij dochters onder de 15 jaeren.
Louwis Thijs, voorman met sijn huysvrouw hebben 2 soonen en een dochter.
De weduwe Marten Petitjean, arbeijtster heeft eenen soone en eenen dochter.
Henrick Stevens, wever of werckman met sijn huysvrouw hebben een cleyn kindt.
Jan Cox, wever of werckman met sijn dienstmaeght.
Lambert Cox, werckman met sijne moeder.
De weduwe Jan Vandersmissen, pachtersse huerlinck hebbende haer huys en eenen soone getrouwt met Anne-Marie Boden en eenen meysjen van 14 jaeren van haere dochter en een cleyn kindt.
Marten Robijns, pachter huerlinck met sijn huysvrouw hebbende sijn huys, 4 cleyne kinders, hennen vader en een dienstmaeght.
De weduwe Peter Vervoedts, Gertruid Vansimsen, Catharien Bels, Arnold Bels, met henne kinders bedelaers en bedelerssen.

In quorum fidem propria manii signaii
hac 28 january 1763
Joannes Knapen pastor in Horpmael
Patria et Diocesis Leodiensis et comitthy Lossensis.

Uit Limburgse Volkstellingen, Rijksarchief Luik, 1763 Hoofdgeld , Reg. “Etats 97, fol. 295-297”. 

Michel Mathei

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *