Akte van deling

Akte van deling verleden op 26 Frimaire jaar 14 (17/12/1805)

Partage entre . . . .
Deling tussen keizerlijk (notaire impérial) notaris Mijnheer Lambert Raymaekers en konsoorten.

deling-kl.-gelm.1Voor Jean Mathieu Goÿens, ondergetekende keizerlijk notaris, verblijvend te Montenaeken arrondissement Hasselt département van de Beneden-Maas, toegelaten onder het gebied van het Vredegerecht van Sint-Truiden en de getuigen, hierna genoemd en getekend :

Waren aanwezig :

De heer Lambert Raymaekers, keizerlijk notaris, verblijvend in de gemeente Klein-Gelmen, erfgenaam voor één derde van wijlen de heer Lambert Raymaekers en de dame Christine Warnots, zijn vader en moeder, de eerste overleden in de gemeente Aelst in de loop van het jaar 1753 en de tweede op 20 vendimiaire laatsleden.

De dame Jeanne Marie Elisabeth Raÿmaekers, echtgenote van de heer Lambert Reynaerts, eigenaar hier ook aanwezig om zijn vernoemde echtgenote bij te staan bij de uitvoering van deze akte van deling (1), samen verblijvend in genoemd Klein-Gelmen. De dame Reynaerts erfgename voor het tweede derde van wijlen de vernoemde heer Lambert Raymaekers en de dame Christine Warnots, zijn vader en moeder.

En Anne Gertrude Derit echtgenote van Jean Joseph Croes, landbouwer hier ook aanwezig om zijn genoemde echtgenote bij te staan bij de uitvoering van deze akte van deling (1), samen verblijvend te Basse Heers, vernoemde dame Croes, weduwe in eerste huwelijk van wijlen de heer Jean Marcel Raymaekers, overleden in vernoemd Basse Heers sinds ongeveer 4 jaar en uit diens hoofde natuurlijke en wettige voogdes van hun minderjarige kinderen, voortgebracht (verwekt) samen met vernoemde heer Jean Marcel Raÿmaekers, haar overleden echtgenoot.
(1) vrije vertaling van “toe te laten (machtiging te geven) bij de uitoefening van deze (akte)”.

Aan de heer Lambert Raymaekers, toegevoegd aan de landbouw (landbouwhelper ?) meerderjarig, verblijvend in vernoemd Basse Heers, zoon van voornoemde wijlen Jean Marcel Raymaekers en voornoemde dame Anne Gertrude Derit, deze (zoon) mede-erfgenaam met zijn minderjarige zusters, van wijlen vernoemde Lambert Raÿmaekers en zijn echtgenote, hun grootvader en grootmoeder, als vertegenwoordiging van wijlen vernoemde Jean Marcel Raymaekers, voor het laatste derde (deel).
Dewelken willen overgaan tot deling en verdeling van de onroerende goederen en al hun centen bij het overlijden van wijlen voornoemde Lambert Raymaekers en zijn echtgenote, waarvan de verschijnende reeds het genot hebben van deze die afkomstig zijn van genoemde dame Christine Warnots, moeder en grootmoeder van de partijen, als gevolg van de afstand hun gedaan door deze laatste, volgens overeenkomst gedaan voor hogervermeld Hof van Justitie van Gelmen en Klein-Gelmen, op 20 maart 1783 er drie loten van gemaakt hebbend, zo gelijk mogelijk, als volgt.
Alvorens over te gaan tot deze operatie, de partijen hebben bemerkt dat de heer Lambert Raÿmaekers, notaris, de hoeve, koer, moestuin en aanhorigheden zal behouden, omvattend met de oppervlakte der gebouwen, 28 aren 13 centiaren, gelegen op het grondgebied van de gemeente Aelst, strekkend van oost (opkomen van de zon = levant) naar noord langs de openbare weg en van de twee andere zijden langs de kant van het goed, om er genot van te hebben met al zijn actieve en passieve lasten, overeenkomstig de overdracht hem ervan gedaan door de dame, zijn moeder volgens contract verleden voor Gilles Siaens notaris op 11 juni 1785.

Het eerste lot omvat :

deling-kl.-gelm.1° 94 a 82 ca omheinde weiland, gelegen onder voornoemde gemeente Aelst, renende aan 2 zijden aan de winning hoger vermeld, van de 2 andere zijden zowel aan genoemde heer Lambert Raymaekers, notaris, als aan de openbare weg.
2° 69 a 75 ca weiland, gelegen onder voornoemde Aelst, renende aan één zijde aan de openbare weg, aan een tweede aan een bedieningsweg, aan een derde aan het Burgerlijk Gasthuis van Sint-Truiden en aan de vierde aan Jean Vrancken.
3° 43 a 49 ca labeurgrond, inbegrepen de weg, die leidt van Sint-Truiden naar Waremme, dit stuk grond genoemd de “Meugen bergh”, renende aan een zijde aan de weg en aan de andere zijde aan het Gasthuis van Sint-Truiden.
4° 45 a 77 ca over de lengte te nemen, van de westkant (zijde van het slapen gaan van de zon = couchant) in een stuk landbouwgrond, omvattende 1 ha 32 a 96 ca, gelegen op het grondgebied van de gemeente Aelst, deze 45 a 77 ca renende ten oosten (levant) aan het tweede lot, in het zuiden (midi) aan de greppel genoemd “exter sauw” (1), ten westen (couchant) aan de heer Raymaekers notaris en ten noorden aan Jacques Claes. (1) ons dialect “zauw” = gracht, sloot
5° 1 ha 6 a 16 ca, omheinde weide en hooiland (prés à foin), één geheel vormend, gelegen op het grondgebied van de gemeente van Gelinden te “Manixhe”, renende aan één kant aan de weg van Overbroek naar Basse Heers, aan de tweede aan de heer Lambert Reÿnaers (!), aan de derde aan de gemeente Gelinden en aan de vierde aan Pierre Smisdom.
6° 10 a 90 ca landbouwgrond gelegen onder genoemd Klein Gelmen op de plaats genaamd “Tombek(?)en”, renende aan één zijde aan de openbare weg, aan de tweede aan Lambert Renaers (!) naar Groot Gelmen, aan de derde aan de heer Ramaekers (!), notaris naar Klein Gelmen en aan de vierde aan de “Walenweg” (chemin des Walons).
7° 26 a 16 ca landbouwgrond gelegen onder genoemd Klein Gelmen, renende ten oosten (levant) aan de weg van Klein Gelmen naar Sint-Truiden, ten zuiden aan mijnheer Pierre Jaques Vroenen, ten westen (du couchant) aan het bos van Engelmanshoven en ten noorden aan de heer Lambert Renaers.
8° 30 a 52 ca, momenteel weide, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, renende van één kant aan de weg die leidt naar de Steenweg, aan de drie andere zijden aan notaris Raymaekers
9° 27 a 69 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen in het veld genaamd Stasveld, renende ten oosten en ten noorden aan genoemde heer Raÿmaekers, notaris, ten zuiden aan de “Lintersauw” en ten westen (couchant) aan de hulpkapel van Klein-Gelmen.
10° 16 a 57 ca bos onder genoemd Klein-Gelmen renende van twee zijden aan genoemde heer Raymaekers notaris, aan de derde zijde aan Philippe Dawans en aan de vierde zijde aan een paadje.
11° 13 a 8 ca landbouwgrond gelegen onder genoemd Groot-Gelmen op de plaats genaamd de “Sleen Wegh” (= duidelijk een l of zou men bedoelen Steen Wegh ?).
12° en ten slotte 5 franken 92 centiemen rente verschuldigd door Adam Vandersmissen van Aelst, deze gesteld bij contract vastgelegd voor het Gerechtshof van genoemd Aelst op de laatste dag van juli 1658.

Dit lot zal voldaan worden, bij successielasten, de volgende renten, waarvan de goederen, hier onder gedetailleerd zijn bestemd :
1° 11 franken 85 centiemen rente, zijnde een gedeelte van de 35 franken 55 centiemen momenteel verplicht aan genoemde heer Raÿmaekers notaris als zijnde de rechten van wijlen mijnheer Depitteurs, werkelijk vastgelegd bij akte verleden voor Louis Pulinx notaris 2 mei 1736 aan kapitaal van 5 %.
2° 15 franken 78 centiemen, in een rente van 47 franken 40 centiemen, deel van 94 franken 81 centiemen, verschuldigd aan de heer Raymaekers, notaris, zoals overgedragen aan de rechten der Armen van O.L.Vrouw aan de Bossen voor vernoemde 15 franken 78 centiemen door akte verleden voor M.J. Bertrand, notaris, op 10 November 1789 aan het kapitaal van 4 %.
3° 7 franken 11 centiemen in een jaarlijkse rente van 35 franken 55 centiemen, verschuldigd aan genoemde heer Raÿmaekers, notaris, als zijnde voor de rechten van de heer advocaat Tisen (?), welke herinnert aan de deling geschiedt 9 December 1766 voor mijnheer Pitteurs, commissaris.
4° 95 liter 404 milliliter gerst als rente, verschuldigd aan genoemde heer Raÿmaekers, notaris, als zijnde de rechten verschuldigd aan het klooster van voormeld Sint-Jan.
5° 23 liter 851 milliliter gerst als rente, verschuldigd aan genoemde heer Raÿmaekers, notaris, als zijnde de rechten van Pierre Vanstapel.
6° 43 liter 724 milliliter gerst als rente, gedeelte in méér, verschuldigd aan genoemde heer Ramaekers, notaris, als vertegenwoordiger van de dame Schepers.
Al deze renten van oude toekenning en herhaald in voornoemde akte van verdeling, ontvangen van wijlen genoemde heer Pitteurs.

Het tweede lot zal bestaan uit :

1° 52 a 31 ca landbouwgrond, gelegen op het grondgebied van de gemeente Aelst, renende aan één zijde aan het gesticht van Sint-Truiden, aan tweede aan François Goffin, aan derde aan Pierre Goffin en aan de vierde aan Martin Eggen van Sint-Truiden (hier werd in de marge toegevoegd T : doorkruist door de weg van Sint-Truiden naar Waremme).
2° 43 a 59 ca landbouwgrond, te nemen in het midden van 1 ha 32 a 96 ca, die grenzen ten oosten aan het derde lot, ten zuiden aan de gracht genoemd “Exter Sauw”, ten westen aan het eerste lot en ten noorden aan Ja(!)ques Claes.
3° 13 a 8 ca te nemen in een stuk landbouwgrond omvattend 26 a 16 ca gelegen op het grondgebied van genoemd Aelst op de plaats genoemd “Steencuÿl veld”, deze helft te nemen aan de oostkant en daar renende aan Marie Peeters, ten zuiden aan Pierre Goffin, ten westen aan het derde lot en ten noorden aan Jaques Claes.
4° 21 a 80 ca of de helft van 43 a 59 ca landbouwgrond, te nemen aan de noordzijde, dewelke gelegen is onder genoemd Aelst, deze helft renende ten oosten aan Pierre Kempeneers, ten zuiden aan het derde lot, ten westen aan de weg en ten noorden aan Lambert Milissen.
5° 43 a 59 ca of de helft van 87 a 19 ca landbouwgrond, te nemen ten westen, gelegen onder genoemd Aelst en deze helft renende ten oosten aan het derde lot, ten zuiden aan Pierre Goffin, ten westen aan Jaques Claes en ten noorden aan Marin Eggen van Sint-Truiden.
6° 30 a 52 ca te nemen in 61 a 3 ca weide gelegen onder Klein-Gelmen, deze 30 a 52 ca renende ten oosten aan het derde lot, ten zuiden aan de beek, ten westen aan de heer Ramaekers, notaris, en ten noorden aan het veld genoemd “Cuttecoven veld”.
7° 34 a 88 ca landbouwgrond, gelegen onder Klein-Gelmen, renende ten oosten aan de armen van Marlinne, ten zuiden aan de armen van Berlingen, ten westen aan de heer Vroenen en ten noorden aan de weg naar de steenweg.
8° 45 a 77 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen te Manixhe (?) renende ten oosten aan de domeinen, ten zuiden aan Martin Eraerts, ten westen aan de weg en ten noorden aan de Lambert Renaers.
9° 52 a 31 ca landbouwgrond, gelegen onder Heers te Manixhe (?), renende ten oosten en ten zuiden aan de weg en aan derde zijde aan de kinderen Joseph Dawans en aan de vierde aan Theodore Gerard.
10° 39 a 24 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, renende ten oosten aan de juffrouw Vanstaden, ten zuiden aan de heer Lambert Renaers, ten westen aan mijnheer Vroenen en ten noorden aan de “Kayenbergh”.
11° en tenslotte 19 a 62 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, in het veld genoemd “Stasveld”, renende ten oosten aan Robert Vaes, ten zuiden aan de heer notaris Raÿmaekers, ten westen aan de heer Lambert Renaers en ten noorden aan het pad leidend naar de steenweg.

Dit lot moet bijdragen in de lasten, verschuldigd door de nalatenschap, aan de volgende rechten, alle van oude wetgeving en herhaald in de verdelingsakte verleden voor genoemde heer Pitteurs, commissaris, te weten :
1° 11 franken 85 centiemen rente, deel van 35 franken 55 centiemen aan de heer Robert Schijers te Aelst, als zijnde de rechten van wijlen mijnheer Pitteurs, vastgesteld bij akte verleden voor Louis Pulinx, notaris, op 2 mei 1736.
2° 14 franken 22 centiemen deel van een rente van 47 franken 40 centiemen gedeelte nog verschuldigd aan de heer Lambert Reÿnaerts, overgedragen aan de rechten van de armen van O.L.Vrouw van de Wouden, door akte verleden voor M.J. Bertrand, notaris op 10 November 1789.
3° het derde van 11 franken 85 centiemen jaarlijkse rente verschuldigd aan genoemde heer notaris Raymaekers, vertegenwoordigend mijnheer de advocaat Tisen.
4° 160 liter 992 milliliter gerst, als rente aan de heer Guillaume Bormans.

Het derde lot zal bestaan uit :

deling-kl.-gelm.21° 52 a 31 ca landbouwgrond gelegen op het grondgebied van de gemeente Aelst, renende ten oosten aan het straatje genoemd “Wintermans Steege”, ten zuiden aan de openbare weg, ten westen aan de heer Meÿs en ten noorden aan mijnheer advocaat Vroenen.
2° 43 a 59 ca landbouwgrond, het deel uitmakend van het stuk grond, gespecifieerd in de eerste twee loten van 1 ha 32 a 96 ca, gelegen onder vernoemd Aelst, genoemd de “Mouhain”. Deze 43 a 59 ca renenden ten oosten aan het Gesticht van Sint-Truiden, ten zuiden aan de riool, genoemd “Exter Sauw”, ten westen aan het tweede lot en ten noorden aan Jaques Claes & François Goffin.
3° de 13 a 8 ca resterend deel van de 26 a 16 ca landbouwgrond, gelegen onder het voornoemde Aelst in het veld genoemd “Steen Cuÿl veld”, welke renende ten oosten aan het tweede lot, ten zuiden aan Pierre Goffin, ten westen aan Lambert Eggen en ten noorden aan Jaques Claes.
4° de 21 a 80 ca resterend deel van de 43 a 59 ca landbouwgrond, gelegen onder het genoemde Aelst, welke renende ten oosten aan Pierre Kempeneers, ten zuiden aan François Goffin, ten westen aan de weg naar Mielen en ten noorden aan het tweede lot.
5° de 43 a 59 ca resterend deel van de 87 a 19 ca landbouwgrond, gelegen onder het genoemde Aelst, welk deel renende is ten oosten aan het gesticht van Sint-Truiden, ten zuiden aan Jaques Claes, ten westen aan het tweede lot en ten noorden aan Martin Eggen van Sint-Truiden.
6° de 30 a 52 ca resterend deel van de 61 a 3 ca weide, gelegen onder Klein-Gelmen en renende ten oosten aan Lambert Renaerts, ten zuiden aan de beek, ten westen aan het tweede lot en ten noorden aan het veld genoemd “Cuttecoven veld”.
7° 65 a 39 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, renende ten oosten aan de weg naar “Spitsenbosch”, ten zuiden aan de heer Lambert Renaers, ten westen aan de zelfde en aan de kinderen W(M ?)athieu Craeninx en ten noorden aan Libert Eggen.
8° 43 a 59 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, in het veld genaamd “Stas veld” , renende ten oosten aan de heer Lambert Renaers, ten zuiden aan het wegje naar de Steenweg, ten westen aan genoemd e heer Renaers en ten noorden aan de heer Jean Eggen.
9° de helft van 65 a 39 ca landbouwgrond, gelegen onder Groot-Gelmen, over het ganse stuk, renende ten oosten aan de weg, leidende naar Helshoven, ten zuiden aan het Seminarie van Sint-Truiden en ten noorden aan de kinderen Georges Hennin.
10° 26 a 16 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, renende ten oosten aan de steenweg, ten zuiden aan de weduwe Stasseÿns, ten westen aan de weduwe Dénis Cooperdraet en ten noorden aan mijnheer Vroonen.
11° en ten slotte de helft van 34 a 88 ca landbouwgrond, gelegen onder genoemd Klein-Gelmen, renende ten oosten aan de weg die leidt naar”Spitsenbosch”, ten zuiden aan de heer Henri Stasseÿns, ten westen aan mijnheer Vroonen en ten noorden aan de weduwe Gilles Princen.

Dit lot moet in de passieve lasten de volgende renten betalen van genoemde nalatenschap, dezen volgens de oude grondwet en herhaald in de akte van verdeling hierboven vermeld, verleden voor wijlen genoemde heer Pitteurs, commissaris, te weten :
1° 11 franken 85 centiemen rente, zijnde deel van de 36 franken 55 centiemen, aan de heer Robert Scheyrs te Aelst, zoals van rechte, van wijlen de heer Pitteurs, deze vastgelegd bij kontrakt voor Louis Pulinx, notaris, 2 mei 1736.
2° 17 franken 39 centiemen rente, zijnde deel van de 47 franken 40 centiemen, deel in meer verschuldigd aan de heer Lambert Renaers, ten titel van hierboven herhaald bij het tweede lot.
3° 77 centiemen jaarlijkse rente, zijnde supplement van deze verschuldigd aan de heer notaris Raÿmaekers, vertegenwoordigd door de heer advocaat Tisen.
4° 71 liter 553 milliliter gerst als rente verschuldigd aan genoemde heer Lambert Renaers zoals van rechte van de domeinen, afkomstig van hiervoor vermelde zusters.
5° 23 liter 851 milliliter gerst als rente, gedeelte in meer, verschuldigd aan genoemde heer Renaers als zijnde de rechten van de vertegenwoordigers van Pierre Vanstapel.
6° en tenslotte 71 liter 553 milliliter gerst, als zijnde supplement, verschuldigd aan genoemde heer notaris Raÿmaekers, die de dame Schepers vertegenwoordigt.

Van welke loten de partijen verklaren akkoord te zijn in te stemmen, dat zij door het lot worden getrokken, aldus werden drie stukken papier gesneden van gelijke grootte om niets te kunnen herkennen, op dewelke werd geschreven : eerste, tweede en derde lot en na ze geschud te hebben, hebben het lot getrokken te beginnen met de kinderen van wijlen de heer Marcel Raÿmaekers en bij de opening van deze werd gevonden dat het eerste lot dit is van de heer Lambert Raÿmaekers, het tweede is aan de kinderen van wijlen de heer Marcel Raÿmaekers en het derde aan de dame Jeanne Marie Elisabeth Raÿmaekers, echtgenote van de heer Lambert Renaerts.
Van welke loten de partijen verklaren akkoord te zijn en ze te aanvaarden, om van deze het genot te hebben, er mee te doen en over te beschikken, vanaf heden en voor altijd in alle en gehele eigendom, elk der beschreven goederen per lot tot welk doel zij zich wederzijds alle rechten van eigendom en welke andere ook afstaan ten voordele van de een aan de andere.
Huidige deling is zonder twijfel onherroepelijk en onder waarborg zowel als van recht en dat zij heeft plaats gehad onder de rechthebbenden, behalve over de maat en de inhoud, hierboven vermeld en waarvan de partijen afstand doen dit te waarborgen.
En het zijn genoemde dame Anne Gertrude Derit en de heer Lambert Raÿmaekers zijn zoon, die mekaar solidair verplichten, de een voor de ander en elk van hen afzonderlijk afstand te doen van verdeeldheid en betwisting, te doen aannemen en ondertekenen huidige verdeling voor de minderjarige kinderen van genoemde heer Marcel Raymaekers, wanneer zij de leeftijd van meerderjarigheid zullen verkregen hebben en te waarborgen hun medezeggenschap in de deling, van al de gevolgen en gebeurtenissen, die hieruit zouden kunnen voortspruiten uit huidige deling, aan de zekerheid en de perfecte uitvoering van deze en de hierboven beloofde waarborg, hogervermelde verdeelde goederen blijven bevoorrecht, verplicht aangeworven en gehypothekeerd.
Het is aldus dat het geheel is overeengekomen en besloten tussen de partijen, die voor de uitvoering hiervan hebben gekozen als woonplaats hun verblijfplaats, zoals boven vermeld, aan welke plaatsen niet verhinderd, belovend en verplichtend en aanknopend (? ? ? ?) . . . . non obstant & promettant & obligeant & renouant. . .

Gedaan en verleden te Gelinden in de pastorie (maison curiale) 26 Frimaire jaar 14 in tegenwoordigheid van de heer Arnould Haubrechts & Bartholomé Vanherk, beiden verblijvend in genoemd Gelinden, als getuigen van deze verwerving, na lezing hebben de partijen en de getuigen getekend met genoemd notaris. De minuten van deze (présentes) aan dewelke was geschreven : geënregistreerd te Sint-Truiden 8 ninove jaar 14 folio 88 n°s 3.4.5. ontvangen 3 franken voor recht en 30 centiemen voor tussenkomst (of bijdrage = subvention) was getekend Duchaussois, goedgekeurd het schrappen van 24 woorden folio 2 recto en de toevoeging (in de marge) folio 4 recto.

Voor eenvormige verzending : getekend J:M: Goyens, notaire impérial.

Klein gelmen zegel

Goyens notaris Montenachen T.D.P. St-Trond Meuse Inférieure – Beneden Maas (departement)

Download de akte Akte van deling

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *