Akte van verpachten van winning

Akte van verpachting van winning

    Opdracht (om in pacht te geven) van een winning ” ‘s Grevenshof”, gelegen in Klein-Gelmen, langs de weg naar Luik. Door Goris, Gilis, Marie, Agnes (echtg. van Jan Putzeys) en Elisabeth (echtg. van Mathys Libens) allen kinderen van Lambert Stevens en Agnes Haubrechts. Aan Jan Stevens op 30 oktober 1636.

    Voor de erfgenamen Stevens, verschenen, voor ons schepenen, Goris Stevens, Mathys Libens (voor Elisabeth), Jan Putzeys (voor Agnes) en Gilis (voor zichzelf en Marie) en verklaren verzocht te hebben hun winning voor 1000 gulden en alle uitgaande lasten en bovendien een blijvende last van 8 gulden en 5 vaten koren, op die voorwaarden aan Jan Stevens in pacht te geven.

Opdraght

van eene winninge tot kleÿngelmen regten (?) (langs ?) de straete nae luÿck gaende van voor ten Ie, die steghe nae den kant van heers ten IIie de nieuwe weÿde voorens lant van achter nae gelinden ten IIIe ende de (v ? e ? p ? n ? en) (vennoten ?) lambert warnots met een deel hoff voorens jan bamps en voorens eene steghe genaemt cattesteghe naer de capelle ter 4e seÿden

door

goris stevens, gilis stevens, marie stevens, jan putzeÿs uxoris nore (?) agnes stevens en mathÿs libens uxoris nore (?) elis. stevens alle kinderen van lambert stevens en agnes haubrechts

ten behoeff

van jan stevens 30 8bris (octobris) 1636 n°4.

. . . . uÿt brieven schepenen protocolle der . . . . . gelinden

Sgrevenshof op Stephane (?) te Gelmen.

den 30 8bris 1636 op dach ende datum voorschreven den 30 8bris 1636 is voer ons schepenen gecompareert goris stevens, mathÿs libens als man ende momber elisabeth stevens, jan putzeis als geweest hebbende man ende momber agnes stevens zaligher ende gilis stevens als momber van gilis ende marie stevens wettighe kinderen van lambrecht stevens saligher, welleke voor ons declareren, gelïjck sij mijdts (mits ?) desen declareren verzocht te hebben hunne winninghe gelegen tot cleijngelmen affcomende van dionijes lambrechts offt (?) joris haubrechts zaligher regenoet s’ heerenstraete gaende nae luÿck ten eender die steege nae ‘t velt ter 2e en ‘t velt achter tendeerder ende jan bampdts offt cattesteghe ter vierder zijden nae die capelle voer ende om die somme van duÿsent gls (guldens) & eens boven alle uÿtgaende lasten te weeten dat die selve winninghe belast bliven sal met 8 gls die erffg: gilis stevens, . . . noch met u vaet coren loens aen den h: gheest van heer en metten grondtceis, des is conditie, dat jan stevens sal in den pacht vallen anno 1637 ende allen pachtinghen voer datum van desen gevallen sullen die vercoopers betaelen, of& jan stevens sal allen affquÿtinghe aen het capitael cor(s?)ten, is conditie dat jan stevens sal twee bonderen pachtlants affcomende van haub rapen, diewelke in die voorss: (voornoemde) winninghe altoos geweest sijn, volgen sullen, ende (naedemael ?) dat goris stevens xiiij roÿen lants van dese gemest heeft sal jan stevens insgelÿcken alsoe mesten van goris landen actum op xxx 8bris anno voorss: (voornoemd = 30 oktober 1637) doende daer voer behoorlijcke (waerantschappen ?) is in onsse handen stipulatie gedaen, bekennende allen hoven hun rechten, partijen actie geresserveert tegens alle die ghene die bevonden worden sal dese winninghe sullen gebruyckt hebben tot op datum van desen, ende allen & geens datter winninghe aengegaen heeft jaer stevens volgen, lijckop oft eenen behoerlijcken maeltijdt voer allen goede vrinden, ende op desen daghe seven vaenen biers, is in hoijden geleet ende nae den opdraghen is jan stevens ter gichten comen met ban ende vreden ende ofter beschudder quame soe sal hij jannen stevens allen beteringen vestitueren ende goedt doen

Ad marginem staet geteeckent als volght aen jan stevens gelevert die declaratien jans putzeÿs en goris stevens van date 7 maÿ 1637 hac 14 9bris 1639 en onderwaerts staet = rechten 48 cts secretarie xv cts ban en lusing iiii gls xi cts ( in de marge staat : . . . . . . )

per extractum ut supra et copiam conformem quod attestor l: Raÿmaeckers folio et nots in fid sulp. 1780. (voor uittreksel en gelijkvormige copie, wat L. Raÿmaeckers verklaart, opgemaakt in 1780).

Download de akte Akte van verpachting 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *