Gekende burgemeesters van Vechmaal

Gekende burgemeesters van Vechmaal

1677 Arnold van Heer
1693 Jean Milissen en Gillis Moers
1720 Gerard Dumont en F. Dieudonné Eijck
1731 Cornelis Smets
1750 Chrétien Hubens
1751 Jacques Dumont
1752 Guillaume Bamps
1753 Lambert Meis
1754 Walthere Pirlot
1758 Henri Ghijsens
1759 Jean Langenaeken
1771 Gilles Langenaeken
1772 Jean Houbrechts
1773 Jean Langenaeken
1774 Jean Langenaeken, zijn zoon
1775 Pierre Smets
1776 Denis Smets
1777 Herman Smets
1778 – 1779 Jean Germis
1780 Jacques Dumont
1781 – 1782 Jean Langenaeken
1783 Arnold Vanormelingen
1784 Pierre Toppet
1785 Jean Verjans
1786 Jean Lambié
1787 Herman Smets
1788 Jean Germis
1789 Jean Lambert Lismont
l790 Delvigne
1791 Arnold Houbrechts
1792 Corneille Smets
1793 Chrétien Germis en Jean Lambié
1794 Arnold Houbrechts en Herman Smets
1801 – 1813 Jacques André Bosch
1814 – 1823 Jean Martin de Bellefroid
1825 – 1836 Jean Wagemans van Loon

1836 – 1848 Pierre Houbrix
Tijdens zijn bewind werd tussen 1843 en 1848, op initiatief van het toenmalig gemeentebestuur, bestaande uit Pierre Houbrix en zijn raadsleden L. Vranken, Louis Delvigne, Martens en I. Ghijsens het huidig kerkgebouw opgericht. Tevens liet de burgemeester in 1840 het oude schoolhuis naast de pastorij bouwen.

1848 – 1888 Louis Delvigne
werd te Vechmaal geboren op 22 oktober 1820 als zoon van Gilles Joseph en van Maria Cecilia Paulissen. Hij huwde op 6 december 1860 in de Sint-Bartholomeuskerk te Luik met Henriette Pasque die er geboren was op 30 augustus 1826. Louis stamde uit een kroostrijk gezin waarvan enkele zonen zeer bekend waren in de omgeving: Jean Pierre was notaris te Tongeren en Jozef te Oreye terwijl Gerard geneesheer was. Louis Delvigne bewoonde de boerderij van Hinnisdael. Als overtuigd katholiek verdedigde hij gedurende 40 jaar de belangen van zijn dorp. In 1875 bestond het gemeentebestuur uit L. Delvigne, H. Vranken, schepen en de raadsleden M. Coninx, Pierre Smets en W. Jansen. Bormans was de toenmalige gemeentesecretaris. In 1877 liet de burgemeester de huidige gemeenteschool bouwen. Te midden van een hevige schoolstrijd, slaagde hij erin samen met de pastoor tot een vergelijk te komen met de toenmalige gemeente-onderwijzer waardoor de schoolvrede weer hersteld werd. Volgens de getuigenis van Frans Arkens was de boerderij, na de dood van Louis en zijn vrouw, bestemd voor de nazaten van zijn broer Jean-Pierre, doch het lot beschikte er anders over, vermits ze in 1898 tien jaar na Louis, overleed zijn vrouw Henriette Pasque op 9 juli 1898, verkocht werd aan Roland Godson.

1888 – 1904 Pierre Smets
werd op 1 november 1826 te Vechmaal geboren. Hij huwde er met Elisabeth Vranken. Hij werd echter reeds zeer vroeg op de proef gesteld toen op 12 mei 1863 zijn vrouw op 32-jarige leeftijd overleed na een korte pijnlijke ziekte, zonder hem kinderen na te laten. Ter opvolging van Louis Delvigne werd hij in 1888 burgemeester. Als werkzame en verstandige beleidsman was hij immer de gemeentebelangen met hart en ziel toegedaan. Op zijn doodsprentje staat te lezen: “Zijn wijsheid, ijver, goedheid, liefde en opgeruimdheid maakten hem tot een zeer gewaardeerde burgemeester. ” Hij werd vereerd met de burgerlijke medaille eerste klas. Hij overleed tamelijk onverwacht op 9 april 1904.

1904 – 1932 Eugene Vranken
werd op 22 december 1861 te Vechmaal geboren. Hij huwde met Maria Houbrechts. Hij stond bekend als een toonbeeld van goedheid en eenvoud. Hij werd vereerd met de gouden medaille eerste klas en was lid van de Bond van het Heilig Hart en van het genootschap van Sint-Jozef. Tevens was hij bestuurslid de plaatselijke Boerenbond. Op aanvraag van de gemeente werd er in 1928 gunstig gevolg gegeven aan de aankoop van een perceeltje grond, eigendom van de kerkfabriek, om er een elektriciteitscabine op te richten. Pierre Leus volgde, als secretaris, zijn vader op. Burgemeester Eugène Vranken overleed te Vechmaal op 30 mei 1932

1932 – 1946 Theofiel Vranken
Als zoon van Eugene Vranken, werd hij te Vechmaal geboren op 13 augustus 1903. Hij huwde met Marie Jeanne Josephine (in de volksmond noemt ze “Phina”) Jansen. Toen zijn vader in 1932 overleed, volgde hij hem op als burgemeester. Hij was een eenvoudig en eerlijk man, onberispelijk en oprecht in zijn omgang met anderen en toegankelijk voor iedereen. Daarom genoot hij ook aller achting. Opmerkenswaardig is het feit dat hij als burgemeester van Vechmaal in Heks woonde. Na een pijnlijke ziekte overleed Theofiel te Heks op 20 mei 1946.

1947 – 1950 Alex Massar
Na de dood van Theofiel Vranken nam Eugéne Piette gedurende enkele maanden de dienst van burgemeester waar. Eind 1946 grepen er gemeenteverkiezingen plaats. De lijst van Massar-Vanbrabant kwam als overwinnaar uit de bus. In afwachting dat Alex Massar tot burgemeester werd benoemd, was Henri Vanbrabant de dienstdoende burgemeester. De nieuwe burgemeester Hubert Thomas Alex Massar zag het levenslicht op 23 september 1880. Hij was de zoon van Jozef Hubert, afkomstig van Ruckelingen en Marie Elisabeth Langenaeken. Alex huwde met Elisabeth Victorina Hendrika Defays, afkomstig van Kortessem. Alex kon zijn ambtstermijn van zes jaar niet voleindigen vermits hij in 1950 overleed.

1950 – 1958 Henri Vanbrabant
Hij zag het levenslicht te Vechmaal op 22 september 1888 en huwde er met Françoise Kindermans. Reeds vele jaren was hij vertrouwd met de gemeentepolitiek, vermits hij, eerst als gemeenteraadslid en nadien als schepen deel had uitgemaakt van het gemeentebestuur. In de volksmond werd zijn huis aan “Het wit kapelleke” immers “Bij schepen Harie Frere” genoemd. In 1952 moesten de zesjaarlijkse gemeenteverkiezingen plaats -grijpen, doch, bij gebrek aan tegenkandidaten, konden de bestuursleden hun gemeentepolitiek verder zetten. Het gemeentebestuur bestond uit burgemeester Henri Vanbrabant, de schepenen Jean-Pierre Renson en Lucien Pirson en de raadsleden Jerome Fanton, Marcel Grommen, Emiel Martens en Jan Swerts. Tijdens hun bewind werden de wegen nog steeds hersteld met steenslag, afkomstig van de groeven van Lauw, waar de gemeentewerkman Martin Olieslagers de stenen ging kappen. Vermeldenswaard is voorzeker het feit dat begin de vijftiger jaren de eerste betonweg (Bommershoven-Wouteringen) in ons dorp werd aangelegd door aannemer Warnand van Bergilers. Ook de Broekstraat werd in beton aangelegd hetgeen een welgekomen initiatief was vermits deze weg op net terrein veel te lijden had van de vorst. Burgemeester Henri Vanbrabant overleed op 17 december 1974.

1959 – 1970 Jean Vanbrabant
Ter opvolging van zijn vader, die zich niet kandidaat stelde bij de verkiezingen van 1958, werd Jean Vanbrabant verkozen en tot burgemeester aangesteld. Jean werd te Vechmaal geboren op 10 maart 1919. Hij huwde er in 1948 met Maria Fanton, een dochter van de koster. De verkozenen van 1958 waren burgemeester Jean Vanbrabant, schepen van onderwijs Henriette Duchateau, schepen van openbare werken Leonard Clenjans en de raadsleden Hendrik Arkens, Pierre Brameyer, Jozef Renson en Jan Swerts. Aangezien in 1959 er slechts één weg in asfalt was, (de weg Broekom-Herstappe) waren de bewindslieden erg bekommerd met de toestand van de overige wegen. In 1959 werd de Brugstraat geasfalteerd een werk dat reeds door het vorige gemeentebestuur was aanbesteed. Tussen 1960 en 1964 kwamen ook andere wegen aan de beurt: Suskesstraat, Jodenstraat, Kapelstraat, enz. Verschillen de wegen werden van boordstenen en riolen voorzien; deze werden gemaakt met plaveien, afkomstig van de treinstations van Kerniel en Jesseren, waar ze door gemeentewerklieden en werklozen werden opgebroken. De plaveien werden gedeeltelijk met de camion gedeeltelijk met wagens van de boeren naar Vechmaal gebracht. Er werd ook gezorgd voor opgefriste schoollokalen en nieuwe banken. Als secretaris volgde Henri Leus zijn vader Pierre op. Na de verkiezingen van 1964 bestond het gemeentebestuur uit Jean Vanbrabant, burgemeester; Pierre Picard, schepen van onderwijs Jozef Vermeulen, schepen van openbare werken en de raadsleden Hendrik Arkens, Leonard Clenjans, Jozef Renson en Jean Schouteden. In 1967-’68 werden de Langstraat en de weg naar Heks, vanaf het kruispunt van de weg naar Bommershoven tot aan de grens met Heks, van beton voorzien. Aangezien het gemeentebestuur erg bekommerd was met het creëren van nieuwe woonplaats en, keek het uit naar een geschikt terrein in de kom van het dorp. Doch er was een probleem ‘ De gemeentekas was niet met voldoende geld gespijsd om zulk project uit te voeren. Onze bewindslieden gingen aankloppen bij het bestuur van de C.O.O.onder voorzitterschap van Joseph Jansen, wiens kas door verschillende schenkingen rijkelijk van banknoten voorzien was. Dank zij de leden van de C.O.O. kon het plan uitgevoerd worden. In ruil voor de weide Vranken te Home, die door de C.O.O.werd aangekocht, kon de gemeente beschikken over “Grefkes wed,

Bron :”Het dorpsverleden van Vechmaal” door A. Dewelf, C. Wijnen, J. Kelkeneers, L. Dullaers


Vanschoonwinkel Georges augustus 2017 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *