De school van Veulen

“Zusterschool van Veulen, huis in Limburg, Annunciaden Heverlee.

Op 29 deceember1910 bekwam de Kerkfabriek van Veulen per testament uit de nalatenschap van Jeanne, Maria en Arnold Moers het oude hoevetje en de grond gelegen op de hoek van de toenmalige zusterstraat en het dorpsplein met als enige voorwaarde dat er geen winkel of herberg mocht worden ingericht.
Om op die grond door de parochie een school te laten bouwen werd een bouwaanvraag gedaan op naam van Ridder de Donnea.
In 1912 werd het hoevetje afgebroken en met de aanvang van het schoolgebouw begonnen.
Op 5 mei 1913 werd door de Kerkfabriek de  schoolgebouwen en grond, bij notariële akte, opgesteld door notaris Ruisson uit Heers, verkocht aan de v.z.w. Parochiale Werken en Instellingen van de Dekenij Borgloon. Deze nieuwe eigenaar gaf later het goed in erfpacht aan de v.z.w. Vereniging Katholiek Schoolfonds Limburg om de scholen te beheren.

De eerste leraars waren pastoor Porta zelf en in de bewaarschool Juffrouw Maria Verlinden.
In 1913 sloot de pastoor akkoord met Juffr. Zulma Casteleyns, die hem tot 1914 verving in de lagere klas, toen trad ze in het klooster terwijl Juffrouw Marie zich als huishoudster vestigde bij E.H. pastoor.
De bouwwerken werden in ’t begin van de oorlog 1914 voortgezet door werkloze arbeiders van Veulen.
In 1916 richtte  pastoor Porta zich tot het Instituut van het H.Hart en de Onbevlekte Ontvangenis te Heverlee. De Zeer Eerwaarde Moeder Alphonsine stelde twee zusters ter beschikking van Veulen.
Op 2 april 1916 werd door de gemeenteraad van Veulen, met twee stemmen tegen en drie voor, een toelage gestemd, ten einde te voorzien in de onderwijskosten, ingevolge art.15,20 en 24 der wet van 19 maart 1915 op de “aanneembare scholen”. Het gemeentebestuur stond ook in voor verwarming en schoolbehoeften.
Het aannemingscontract verviel op 3 september 1931; langzaam begon alsdan de schoolstrijd.
In zijn vergadering van 30 oktober 1931 besloot de gemeenteraad, de aanvraag tot aanneming der Vrije school, door het school comiteit op 1 september 1931 ingediend, af te wijzen.
Met vier stemmen tegen drie besloot men dat de Vrije school geen aangenomen school meer zijn ! – Schande !
Om politieke doeleinden en uit “Eigenbelang” werd de edele stichting van pastoor Porta en het schoon opvoedingswerk der Eerw. zusters met “Ondank” beloond.
Verwoed begon nu de strijd tussen gemeenteschool en zustersschool. Met alle mogelijke middelen trachtte men deze laatste te ontvolken ten einde een tweede onderwijzer aan de gemeenteschool te benoemen; wat dan ook op heel mysterieuze wijze gebeurde.  Het alarm werd gegeven; tal van meisjes liepen van de zustersschool naar de Gemeenteschool over. De inspectie was in de gemeenteschool aanwezig en in de volgende vergadering werd de zoon van de “onderwijzer” en “secretaris” door de “Familieraad” als tweede onderwijzer benoemd op 31 januari 1932.
De vooraanstaande katholieke inwoners van Veulen lieten echter deze handelwijze niet naar willekeur begaan en zij stuurden hun “jongens” naar de zustersschool, zodat de klassen immer regelmatig konden gegeven worden.

Ondertussen gebeurde ook het volgende :
In 1926 werd door de pastoor een toneelzaal, die tevens als 3e klaslokaal diende, gebouwd en tevens ter beschikking gesteld der eerwaarde zusters. Nu gingen de poppen aan het dansen.
De meerderheid der gemeenteraadsleden beweerden dat dit gebouw gedeeltelijk op gemeentegrond stond en de raad begon een procedure ten einde de afbraak van zaal en klas te verkrijgen, wat hen,  spijts hardnekkige pogingen, niet lukte, maar toch aan de pastoor en de zusters veel leed en kommer berokkende.
Eindelijk kwam de gemeenteverkiezing van 10 oktober 1932 om de bestrijders der zustersschool en de zoekers van eigenbelang in minderheid te stellen en hen alle macht te ontnemen.
De betwiste grond werd de eerwaarde heer pastoor ten geschenke gegeven en de zustersschool werd opnieuw aangenomen en werd sedertdien regelmatig om de 6 jaar vernieuwd. De gemeente verleent toelage voor verwarming, schoolbehoeften en naaionderwijs.
Dit tot op 23 oktober 1940 zou pastoor Porta die triomf meevieren, datum waarop hij ten hemel steeg ten gevolge van het familieverdriet door de oorlog berokkend.

Viering 25 jarig bestaan van de school.

Op zondag 8 mei 1938 werden grote feestelijkheden op touw gezet ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der zustersscholen.
Zaterdagavond : Aankondiging door kanongebulder.
Zondag :
Om 10 uur: Plechtige tweestemmige dankmis uitgevoerd door de meisjeskring “De blijde Jeugd” van Veulen, gevolgd door het Te Deum;

Om  14 uur: Vorming van de groep op het dorpsplein;

Om 14u30  : Afhaling van de eerwaarde zusters te Heers en plechtig lof aan de grot; 
Daarna  :”Groot turnfeest” door de Loonsche Turnkring” opgeluisterd door het “Trompetterskorps”.

Slot    : Serenade aan de Eerwaarde zusters.

(Waren aanwezig : Eerw. Moeder Alphonsine met al de zusters Annonciaden geboortig uit Veulen.)
De opbrengst van het feest werd aangeboden aan de Congolese Missie van Eerwaarde zuster Benjamin, één der verschillende Heverleese Annonciaden die in Veulen haar beste krachten wijdde aan de kleuters der bewaarschool en sedert 1931 in Kikombo, Belgisch Congo, werkzaam is.
Zo dankten de Veulenaren voor het degelijke onderwijs dat de zusters Annonciaden verstrekten. Vooral op godsdienstig gebied bracht het rijke vruchten voort, aangezien reeds tien hunner meisjesleerlingen het klooster intraden.
De lager klassen werden thans door een 60-tal leerlingen en de bewaarschool door een 40-tal kleuters bijgewoond, en dat op een bevolking van ruim 500 zielen.
De zusters zijn hun leerlingen ten zeerste genegen. Ze sparen zich geen moeite voor de opvoeding van hun kinderen en worden door deze en door de bevolking geëerbiedigd en bemind.

De zusters van Heverlee bleven er de dienst doen tot 1964, daarna werd de school overgenomen door de zusters Franciscanessen uit Nederland.
Bij het op pensioen gaan van zuster Ghislaine viel de school in lekenhanden en na enkele jaren  stonden we plots, in september 1995, voor het verassende feit dat er te weinig kinderen waren. Hulp uit omliggende scholen werd niet geboden zodat het sluiten der school de enig mogelijke oplossing was.

Ander bestemming van de schoolgebouwen.

Enkele tijd lagen de lokalen van klooster en scholen doods en verlaten. Enige huurkandidaten boden zich aan maar de verhuur ging niet door. Uiteindelijk nam de gemeente Heers contact met bisdom Hasselt en dekenaat Borgloon en hieruit volgde dan op 1 juli 1998 het volgende :
De erfpachter vzw. Vereniging Katholiek Schoolfonds Limburg zag af van zijn erfpacht en gaf het goed terug aan de vzw. Parochiale Werken en Instellingen van de Dekenij Borgloon.  Deze vzw. kocht er nog een klein inliggend stukje gemeentegrond van 25 ca bij zodat alles nu in eigendom is van deze vzw.  Van deze vzw. huurde op dezelfde datum de gemeente Heers de beide klasgebouwen in erfpacht voor de duur van dertig jaar tegen 50.000 frank huur per jaar aanpasbaar aan de index en met alle lasten en onderhoud. Het ligt in de bedoeling van de gemeente om de klaslokalen om te vormen tot burelen die ze zullen verder verhuren aan enkele diensten van openbaar nut (Streekplatform Haspengouw, enz.).

Naamlijst der zusters van Heverlee in Veulen

Zr.Paula     01.05.1916 –  01.10.1918
Zr.Anna      01.10.1918 –  19.09.1920
Zr.Emilia    01.10.1919 –  25.06.1926
Zr.Ludwina   20.09.1927 –  31.04.1924
Zr.Gommaire  04.06.1927 –  01.11.1946
Zr.Celesta   01.09.1928 –  30.09.1937
Zr.Alene     01.10.1929 –  31.01.1930
Zr.Etienne   01.02.1930 –  30.09.1930
Zr.Cornelia  01.10.1930 –  03.09.1950
Zr.Gabrielle 01.10.1937 –  31.08.1949
Zr.Laurentia 01.05.1945 –  18.07.1945
Zr.Martina   02.09.1945 –  31.08.1949
Zr.Françoise 01.09.1949 –  31.08.1953
Zr.Hortense  01.09.1949 –  31.08.1953
Zr.Ignatia   01.09.1950 –  …….
Zr.Anna      01.09.1953 –  …….
Zr.Theophila 01.09.1953 –  …….
Zr.Monique    ??        –   ??
Zr.Benjamin   ??        –   ??
Zr.Sabine     ??        –   ??  
Zr.Catgarina  ??        –   ??
Zr.M.Bernard  ??        –   ??
Zr.Constance  ??        –   ?? 


Jean Nossin november 2011

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *